RS Hukuk İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

RS Hukuk İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

RS Hukuk İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

RS Hukuk İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

Rıza Saka Hukuk Bürosu (“RS Hukuk”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizlerle iletişime geçmek üzere ilgili alanları dolduran kişilere ait kişisel verileri işlemekteyiz. RS Hukuk olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak, Kanun’a uygun bir şekilde her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktayız.

İş başvurusunda bulunmak isteyen meslektaşlarımızı değerlendirmeye almakta; bizlerle iletişim kurmak isteyen kişilerin başvurularını değerlendirmeye almakta ve yanıtlandırmaktayız. Kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleriyle ilgili olarak sizleri aydınlatmak adına detaylı bilgiye aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Amaçlarımız Nelerdir ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

Kariyer: RS Hukuk olarak siz değerli meslektaşlarımızın iş başvurularını değerlendirmek ve uygun adayı belirleyebilmek amaçlarıyla bazı kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelerle uyumlu olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen veri işleme şartlarından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Açık rızanın varlığı” şartları kapsamında işlenmektedir.

 • Kimlik bilgilerinizi (ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, anne adı, baba adı);
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
  • Personel adaylarımızı tanıyabilmek amacıyla,
  • Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
  • İstihdam süreç ve imkanlarını yönetmek amacıyla iletişime geçebilmek amacıyla.
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah il/ilçe);
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,
  • Şirketimize ve pozisyona uygunluğunuzu değerlendirebilmek amacıyla,
 • Eğitim bilgileriniz (üniversite okul adı, önlisans okul adı, okulların bölüm bilgileri, okulların başlama ve bitirme tarihleri);
  • Yetkinlikleri incelemek ve istihdam edilecek adayı belirlemek amacıyla,
  • Adayın pozisyona olan uygunluğunu incelenmek ve doğrulamak amacıyla,
  • Adayın daha iyi tanıyabilmek amacıyla,
  • Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
 • Diğer bilgileriniz (Daha önceki çalışılan yerlere ait bilgiler, şirketimizde çalışan yakın bilgisi, referans bilgileri, pozisyon bilgisi, talep edilen ücret bilgisi);
  • Yetkinliklerin incelemek ve istihdam edilecek adayı belirlemek amacıyla,
  • Adayın pozisyona olan uygunluğunu incelenmek ve doğrulamak amacıyla,
  • Adayın daha iyi tanıyabilmek amacıyla,
  • Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla.

İletişime Geç: RS Hukuk olarak bizlerle iletişime geçerek talep, soru veya şikayetlerin iletilmesi durumunda bazı kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelerle uyumlu olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen veri işleme şartlarından “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartı kapsamında işlenmektedir.

 • Kimlik bilgilerinizi (ad, soyad);
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
  • Başvuru içeriğinize ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla.
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi);
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,
  • Başvurunuza ilişkin sizlere bilgi verebilmek amacıyla.
 • Diğer bilgileriniz (konu, mesaj, talep detayında yer alan kişisel veriler);
  • Başvuru içeriğinize ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla.

Bu Verilerinizi Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi internet sitemizde “Kariyer” ve “İletişime Geç” sekmelerinde yer alan alanları doldurmanız halinde söz konusu kanallar; Whatsapp, e-posta hesaplarımız, telefon numaramız aracılığı ile kısmen otomatik yollarla işlemekteyiz.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veya talep halinde görevli ve yetkili kamu kurumlarına aktarmaktayız. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Diğer Hususlar

Yakınlarınıza ait kişisel verileri bizlere iletmesi durumunda Kanun’a uygun olarak kişisel verisi işlenen kişileri bu konuda aydınlattığınızı ve rızalarını aldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

İlgili kişiler bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?