Kişisel Verilerin İşlenme Şartları – KVKK

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları – KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde bir takım şartların gözetilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, veri işleme şartları olarak anılmaktadır.

Açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülme, fiili imkansızlık hali, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, alenileştirilme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı veri işleme şartları arasında yer almaktadır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Ancak; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik daha ayrıntılı bilgiye www.rskveri.com adresimizden ve whatsapp bilgi hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?